รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1นายรตนภูมิ โนสุ 053112333 
101ท่าศาลานางบุญธิดา เทวพิทักษ์ 053115641 
102วัดดอนจั่นนายยงยุทธ ขัดผาบ 053248690 
103วัดหนองป่าครั่งว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน 053244290 
104ชุมชนบ้านบวกครกน้อยนายดำรง มาตี๋ 053116812 
105วัดเสาหินนายวิทยา คำฮอม 053278174 
106วัดเมืองสาตรนายประสิทธิญา ปัญญาลือ 053278568 
107บ้านเชิงดอยสุเทพนายวัลลภ เครือกิจ 053277076 
108วัดสวนดอกนายสมศักดิ์ บุญลูน 053278617 
109บ้านโป่งน้อยนายชูศักดิ์ เนียมทอง 053283014 
110บ้านห้วยทรายนายศิลา คำฟู 053281218 
111เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1นางสาววริฬญา ใจทอง 053939227 
112สังวาลย์วิทยานางประกายดาว ใจคำปัน 053295015 
113ศรีเนห์รูนายเกรียงไกร ศิริ 053293062 
114วัดช่างเคี่ยนนายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ 053214224 
115วัดเจ็ดยอดนายวรเสฏฐ์ มาสกลาง 053417268 
116วัดข่วงสิงห์นายสิปปภาส ชุ่มมะโน 053211616 
117วัดป่าตันนายสงวน อินทร์ไชย 053235618 
118บ้านท่อเมืองลังนางมณทิรา ตรีวงศ์ 053110192 
119วัดป่าข่อยใต้นายสุรเชษฐ์ ชัยชาญ 053379190 
120วัดร้องอ้อนายศรีคราม ปิจมิตร 053110529 
121ชุมชนวัดท่าเดื่อนางสาววรัญญา ชัยพิกุล   
122วัดขะจาวนายอภิชาติ วงศ์คีรี 053240288 
123บ้านท่าหลุกสันทรายนายศักดา ศักดิ์ใหญ่ 053244255 
124วัดป่าแดดนายสมพร ใจคำปัน 053277013 
125วัดวังสิงห์คำนายทวี สุริยา 053368373 
126บ้านแม่เหียะสามัคคีนายสันธาน สันกลกิจ 053274655 
127บ้านดอนปิน(ตำบลแม่เหียะ)นางพัชรา ชัยเลิศ 053277011 
128ศิริมังคลาจารย์นางกรณ์ภัสสรณ์ นันทะเรือน 053273498 
129อนุบาลเชียงใหม่  053278427 
130พุทธิโศภนนายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ 053277609 
131คำเที่ยงอนุสสรณ์นายโกวิท หมื่นทา   
135ชุมชนบ้านบวกครกน้อยสาขาวัดป่าเป้า    
202บ้านป่าขุยนางพิมพ์ใจ ยานะ 053460236 
204บ้านป่าเสร้านายณรงค์ เสาร์แก้ว 053495124 
205บ้านบ่อหินนางศิวาภรณ์ วรรณภพ   
206บ้านสันต้นม่วงเหนือนางดวงดี สุทธี 053261304 
207บ้านป่าเหมือดนายโชติ ไพจิตรกุญชร 053261305 
208บ้านปางน้ำถุนายสอาด คำรินทร์ 053460245 
209บ้านแม่หวานนายประภวิษณุ์ อาษากิจ 053460169 
210บ้านโป่งกุ่มนายประดิภาส ใจยา 053389159 
211เทพเสด็จวิทยานางพัชรินทร์ วงค์ติ๊บ 053460171 
212บ้านปางแดงนายอินทร ชมชื่น 053460275 
213บ้านป่าสักงาม  053460237 
214ชลประทานผาแตกนายสนธิชัย สมเกตุ 053495509 
215บ้านลวงเหนือนายวสันต์ ขอดศิริ 053495417 
216บ้านแม่ดอกแดงนายอลงกต เขียนนอก 053495900 
217บ้านสันทราย  053495895 
218บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)นายจำเนียร ไตรมาตร 053495501 
219บ้านร้องขี้เหล็กนางสาววรวรรณ อินต่อม 053495199 
220แม่คือวิทยานายสุริยน สุริโยดร 053386136 
221บ้านป่าไม้แดงนายธีรวัฒน์ แสงปราช 053840710 
222บ้านป่าป้องนางผนอม ศรีหลิ่ง 053495905 
223บ้านป่างิ้วนายชีวัน อนัญญาวงศ์ 053495518 
225บ้านแม่จ้อง  053840363 
226บ้านตลาดขี้เหล็กนายกฤตธัช ศรีเมือง 053460021 
228แม่โป่งประชาสามัคคีนางศิริพร สล่าปัน จินะนา 053840269 
229บ้านแม่ฮ้อยเงินนายทรงวุฒิ สืบไชย 053840699 
230บ้านม่วงโตน  053840888 
301บ้านหนองโค้งนายชูศักดิ์ ทองนาค   
302บ้านบ่อสร้างนรากรประสาทนายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี 053387269 
303วัดสันมะฮกฟ้านายสุวิทย์ มาทฤทธิ์ 053960870 
304วัดสันป่าค่า  053960915 
305บ้านมอญ  053960184 
306วัดสันกลางเหนือนายยงยุทธ วงศ์ชัย 053338095 
308สันกำแพงคันธาอนุสรณ์นายปัญญา บุญมาคำ 053331908 
309บ้านสันกำแพงนายสามารถ อินตามูล 053331554 
310วัดบ้านน้อยสิบตรีอธิโชค ประสพโชควัฒนา 053331105 
313บ้านดอนปิน(ตำบลแช่ช้าง)  053331106 
314บ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล)นายวันชัย จิตรมณีวรรณ 053332354 
315วัดสันโค้งนางสุพิน ไชยนา 053332272 
316วัดทรายมูลนางสาวจรรยา พวงเงินมาก   
317วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารนายบุญทวี เลิศคำ 053331789 
320วัดบ้านโห้งนายปรัชญา กานิล 053880521 
321วัดแม่ผาแหน  053880895 
324บ้านปงป่าเอื้อง    
325บ้านแม่ปูคานายศักดิ์สุบรรณ คันธา 053965515 
326วัดล้านตองนางภัครฐา แก้วจา 053881326 
329บ้านบวกค้างนายจตุรงค์ ศรีเมืองมา 053395473 
330วัดป่าตาล  053446663 
332บ้านกอสะเลียมนายศราวุธ เมืองมูล 053446449 
402หมู่บ้านสหกรณ์ 2นายสมพงษ์ แสนสำโรง 053929076 
409วัดห้วยแก้วนายธงชัย ประมวล 053460003 
411บ้านออนหลวยนายนเรศ สมจันทร์ 053859419 
412บ้านออนกลางนายเรวัฒน์ โมจรินทร์ 053859117 
413วัดเปาสามขานางวรรณพร กอบพึ่งตน 053859485 
415วัดห้วยทรายนายปรีชา พูลทาจักร์   
416วัดดอนชัยนายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า 053460266 
417บ้านแม่ตะไคร้นายสุรนารถ จันทร์รัตนาพงษ์ 053460268 
418ทาเหนือวิทยานายพิชัย ทาประเสริฐ