รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1นายอนุกูล ศรีสมบัติ 053112333 
101ท่าศาลานายศราวุธ เมืองมูล 053115641 
102วัดดอนจั่นนายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ 053248690 
103วัดหนองป่าครั่งนายภูมิ พนันตา 053244290 
104ชุมชนบ้านบวกครกน้อยนายวิทยา คำฮอม 053116812 
105วัดเสาหินนายอินทร ชมชื่น 053278174 
106วัดเมืองสาตรนางเยาวลักษณ์ เกษรเกษรา 053278568 
107บ้านเชิงดอยสุเทพนายศิลา คำฟู 053277076 
108วัดสวนดอกนายสมศักดิ์ บุญลูน 053278617 
109บ้านโป่งน้อยนายชูศักดิ์ เนียมทอง 053283014 
111เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1นายโรจนไชยศ์ สมจันทร์ 053939227 
112สังวาลย์วิทยานายวรากร หมื่นประจำ 053295015 
113ศรีเนห์รูนายเกรียงไกร ศิริ 053293062 
114วัดช่างเคี่ยนนายประภวิษณุ์ อาษากิจ 053214224 
115วัดเจ็ดยอดนายวรเสฏฐ์ มาสกลาง 053417268 
116วัดข่วงสิงห์นายสุเมธ หุ่นภักดี 053211616 
117วัดป่าตันนางกรณ์ภัสสรณ์ นันทะเรือน 053235618 
118บ้านท่อเมืองลังนางมณทิรา ตรีวงศ์ 053110192 
119วัดป่าข่อยใต้นายกฤษฎา ชินะใจ 053379190 
120วัดร้องอ้อนายศรีคราม ปิจมิตร 053110529 
121ชุมชนวัดท่าเดื่อนางสาววรัญญา ชัยพิกุล   
122วัดขะจาวนายประสิทธิญา ปัญญาลือ 053240288 
123บ้านท่าหลุกสันทรายนายวรรณ์ชัย จองแก 053244255 
124วัดป่าแดดนางกัลยา ธิสิงห์ 053277013 
125วัดวังสิงห์คำนางประกายดาว ใจคำปัน 053368373 
126บ้านแม่เหียะสามัคคีนายสันธาน สันกลกิจ 053274655 
127บ้านดอนปิน(ตำบลแม่เหียะ)นายชีวัน อนัญญาวงศ์ 053277011 
128ศิริมังคลาจารย์นายสุรนารถ จันทร์รัตนาพงษ์ 053273498 
129อนุบาลเชียงใหม่นายโกวิท หมื่นทา 053278427 
130พุทธิโศภนนายดำรง มาตี๋ 053277609 
131คำเที่ยงอนุสสรณ์นายศักดา ศักดิ์ใหญ่   
135ชุมชนบ้านบวกครกน้อยสาขาวัดป่าเป้า    
202บ้านป่าขุยนายวิทยา ศรีสุนทร 053460236 
204บ้านป่าเสร้านายปรีชา พูลทาจักร์ 053495124 
205บ้านบ่อหินนางศิวาภรณ์ วรรณภพ   
206บ้านสันต้นม่วงเหนือ  053261304 
207บ้านป่าเหมือดนายโชติ ไพจิตรกุญชร 053261305 
208บ้านปางน้ำถุนายสอาด คำรินทร์ 053460245 
209บ้านแม่หวานนายธีรพงษ์ บัวลอยลม 053460169 
210บ้านโป่งกุ่ม  053389159 
211เทพเสด็จวิทยานายสมหวัง ดวงปัน 053460171 
212บ้านปางแดง  053460275 
213บ้านป่าสักงาม  053460237 
214ชลประทานผาแตกนางสาววรวรรณ อินต่อม 053495509 
215บ้านลวงเหนือนายวสันต์ ขอดศิริ 053495417 
216บ้านแม่ดอกแดงนายอลงกต เขียนนอก 053495900 
218บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)นายจำเนียร ไตรมาตร 053495501 
219บ้านร้องขี้เหล็กนางผนอม ศรีหลิ่ง 053495199 
220แม่คือวิทยานายสุริยน สุริโยดร 053386136 
221บ้านป่าไม้แดงนายประดิภาส ใจยา 053840710 
222บ้านป่าป้อง  053495905 
223บ้านป่างิ้วนางสาวจรรยา พวงเงินมาก 053495518 
226บ้านตลาดขี้เหล็กนายสมปอง มงค์คลสำโรง 053460021 
228แม่โป่งประชาสามัคคีนายทรงวุฒิ สืบไชย 053840269 
229บ้านแม่ฮ้อยเงิน  053840699 
230บ้านม่วงโตน  053840888 
301บ้านหนองโค้งนายจตุรงค์ ศรีเมืองมา   
302บ้านบ่อสร้างนรากรประสาทนายเอกวิทย์ นุ่มนวลศรี 053387269 
303วัดสันมะฮกฟ้านายสุวิทย์ มาทฤทธิ์ 053960870 
304วัดสันป่าค่า  053960915 
305บ้านมอญ  053960184 
306วัดสันกลางเหนือนายยงยุทธ วงศ์ชัย 053338095 
308สันกำแพงคันธาอนุสรณ์ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์ อุ่นเรือน 053331908 
309บ้านสันกำแพงนายสามารถ อินตามูล 053331554 
310วัดบ้านน้อยนางพิมพ์ใจ ยานะ 053331105 
313บ้านดอนปิน(ตำบลแช่ช้าง)  053331106 
314บ้านแช่ช้าง(เทพนานุกุล)นายวันชัย จิตรมณีวรรณ 053332354 
315วัดสันโค้งนางสุพิน ไชยนา 053332272 
316วัดทรายมูลนายศุภชัย แก้วศักดิ์   
317วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคารนายทศพร โหนขุนทด 053331789 
320วัดบ้านโห้ง  053880521 
321วัดแม่ผาแหน  053880895 
325บ้านแม่ปูคานายบุญทวี เลิศคำ 053965515 
326วัดล้านตองนายปรัชญา กานิล 053881326 
329บ้านบวกค้างว่าที่ร้อยตรีกันตภณ ลืนคำ 053395473 
330วัดป่าตาล  053446663 
332บ้านกอสะเลียม  053446449 
335ออนใต้วิทยานายชัชวาลย์ กันนางค์   
402หมู่บ้านสหกรณ์ 2นายนเรศ สมจันทร์ 053929076 
409วัดห้วยแก้วนายธนพัฒน์ พันธุ์คุ้มเก่า 053460003 
411บ้านออนหลวยนางสาววรวลัญช์ กันใจ 053859419 
412บ้านออนกลางนางวรรธนณัฐ กันทะใจ 053859117 
413วัดเปาสามขานางวรรณพร กอบพึ่งตน 053859485 
415วัดห้วยทรายนายพลชาติ งามสม   
416วัดดอนชัย  053460266 
417บ้านแม่ตะไคร้  053460268 
418ทาเหนือวิทยานายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ